Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Het bevoegd gezag van Qi time

Overwegende dat Qi time verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Qi time op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;

dat Qi time een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen Qi time werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat Qi time in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers;

dat onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;

dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor
Qi time werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt;

dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent. In aanmerking nemende de: Jeugdwet, WMO, AGV, WGBO, VIM, WKKGZ en het privacyreglement van Qi time.

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode in relatie tot het beroepsgeheim en het meldrecht kindermishandeling en huiselijk geweld. Het wettelijk meldrecht (zie bijlage 1) voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt alle beroepskrachten met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt. De stappen van de meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een geheimhoudingsplicht op een zorgvuldige wijze omgaat met dit meldrecht.

 

Stap 1 In kaart brengen van signalen

De volgende zaken worden vastgelegd in het desbetreffende cliëntdossier:

  • signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten;
  • de contacten over de signalen;
  • de stappen die worden gezet;
  • de besluiten die worden genomen.

Signalen worden zo feitelijk mogelijk vastgelegd. Indien er ook hypothesen en veronderstellingen worden vastgelegd, dient het uitdrukkelijk vermeld te worden dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Indien een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht dient dit ook te worden vastgelegd.
Als er informatie van derden wordt vastgelegd dan wordt de bron ook vastgelegd.

 

Stap 2 Overleg met collega en zo nodig raadplegen Veilig Thuis

Na het in kaart brengen van signalen vindt op basis van anonieme cliëntgegevens een adviesgesprek plaats met een deskundige collega en/ of wordt Veilig Thuis geraadpleegd op telefoonnummer:

0800-2000

Veilig Thuis geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Er kan advies gevraagd worden en/of een Melding gedaan worden. Kinderen en ouders kunnen zelf ook bellen als ze behoefte hebben aan ondersteuning of advies.

De uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies worden vastgelegd in het cliëntdossier.

 

Stap 3 In gesprek gaan met cliënt

In het gesprek zit een vaste lijn:

 • het doel van het gesprek wordt uitgelegd;
 • de feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen die gedaan zijn worden verteld;
 • cliënt wordt uitgenodigd om te reageren op de feiten en waarnemingen;
 • na deze reactie kan er, zo nodig, een interpretatie gegeven worden van wat er is gezien, gehoord en waargenomen.

Voor een melding dient er altijd een gesprek plaats te vinden met de cliënt, tenzij:

 • er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van de zorgverlener of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn;
 • als er goede redenen zijn om te veronderstellen dat de cliënt door het gesprek het contact met de zorgverlener zal verbreken en dat de cliënt daardoor niet voldoende meer kan worden beschermd tegen mogelijk geweld.

 

Stap 4 Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling

Op basis van:

 • signalen
 • ingewonnen advies
 • gesprek met cliënt

wordt het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling afgewogen. Ook wordt de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling afgewogen.

In geval van twijfel moet (opnieuw) Veilig Thuis geraadpleegd worden. De medewerkers van Veilig Thuis bieden ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over vervolgstappen.

 

Stap 5 Beslissen : zelf hulp organiseren of melden

Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):

 1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van
  (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  Nee : Afsluiten en vastleggen in dossier
  Ja : Ga verder met afweging 2.
 2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van
  acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
  Nee : Ga verder met afweging 3
  Ja : Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig
  Thuis doorlopen.
 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig)
  huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?
  Nee : Melden bij Veilig Thuis
  Ja : Ga verder met afweging 4.
 4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of
  kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?
  Nee : Melden bij Veilig Thuis
  Ja : Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.
 5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?
  Nee : (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
  Ja : hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met
  betrokkenen en samenwerkingspartners. In kaart brengen van signalen

Meer informatie over de meldcode onder andere op de volgende sites:

Bijlage 1

Het wettelijk meldrecht

Meldrecht betekent dat zwijg- en geheimhoudingsplicht niet langer van toepassing zijn en zo nodig zonder toestemming, echter met medeweten van (de ouders van) hun cliënt, vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, bij Veilig Thuis kunnen worden gemeld.

Geheimhouding waar mogelijk, zorgvuldige doorbreking van de zwijgplicht waar nodig. Van het vragen om toestemming kan worden afgezien als er concrete aanwijzingen of signalen zijn dat de veiligheid van de cliënt, en/ of van de beroepskracht of die van anderen wordt bedreigd.

Beantwoording van de volgende vijf vragen leidt doorgaans tot een zorgvuldige besluitvorming:

 • Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn cliënt of van zijn kinderen behartigen?
 • Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn beroepsgeheim hoef te verbreken?
 • Waarom is het niet mogelijk om toestemming van de cliënt te vragen of te krijgen voor het bespreken van zijn situatie met iemand die hem kan helpen?
 • Zijn de belangen van de cliënt die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar mijn oordeel opwegen tegen de belangen die de cliënt heeft bij mijn zwijgen?
 • Als ik besluit om te spreken, aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken, zodat het geweld of de mishandeling effectief kan worden aangepakt?